موفقيت شركت سمند ترابر بين الملل در مميزي مراقبتي گواهينامه IMS

شركت سمندترابر بين الملل موفق به تمديد گواهينامه‌هاي سيستم مديريت كيفيت ISO9001,2015 ، سيستم مديريت زيست محيطي ISO14001,2015 و سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي ISO45001,2018 در حوزه “ارائه خدمات حمل و نقل جاده‌اي و لجستيك” گرديد.

شركت سمند ترابر بين‌الملل طي مميزي مراقبتي انجام شده در آبان‌ماه 1401 توانست به شركت صادر كننده گواهينامه‌ سيستم مديريت يكپارچه (IMS) اطمينان دهد كه اين سيستم را در طول سال گذشته زنده و پويا نگهداشته و براي بهبود آن تلاش كرده‌ است.

سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) ترکیبی از استانداردهای سیستم مدیریت چندگانه که در سازمان آن ثبت شده است، میباشد. سیستم های مدیریتی از طریق یک سیستم با فرایندهایی که نیازهای هر استاندارد را پوشش می دهند، توسعه یافته، اجرا و نگهداری می شوند.