تماس

تماس با تیم سمند ترابر

حوزه مدیر عامل

فاکس شرکت

شماره تلفن : 02144782659

آقای طاهری پور فرد

شماره تلفن : 02144909115

سید میرزائی - انبار غدیر

شماره تلفن : 02144909127

امور قرار دادها

آقای سه دهی

شماره تلفن : 02144786581

حمل محصول و بدنه

آقای بهادر

شماره تلفن : 02148213618

قراردادها

آقای نوروزیان

شماره تلفن : 02144786581

دفتر اجراپی

خانم حسنی

شماره تلفن : 02144789599

حمل محصول و بدنه

آقای بهادر

شماره تلفن : 02148213618

بازرگانی

آقای ولی زاده

شماره تلفن : 02144786581